Không được rửa tội có được cứu rỗi hay không?

Ngày đăng:27-11-2015 |4:04 AM | 4925 Lượt xem

NHNG NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC RA TCÓ ĐƯỢC CU RI KHÔNG ?

Hi : xin cha cho biết nhng người không được ra ti và nhn biết Chúa có được cu ri đ vào Thiên Đàng hay không?

Tr li:

Chúa Kitô đến trần gian để loan bào Tin Mừng Nước Trời  và hy sinh  hiến mng  sng mình làm giá chuc cho muôn người. ( Mt 20:28). Sau khi hoàn tất công nghiệp cứu chuộc nhân loại qua khổ hình thập giá, chết, sống lại và lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, Chúa Giê-su đã truyền cho các Tông Đồ  đi và làm cho muôn  dân tr thành môn đ, làm phép ra cho h nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thn…” ( Mt 28: 19)

Trước đó, khi nói chuyện với Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh Do Thái đến gặp Chúa ban đêm, Chúa Giêsu đã nói với ông này như sau:

  Tht, Tôi bo tht ông:

Không ai có th vào Nước Thiên Chúa

Nếu không sinh ra bi nước và thn khí. ( Ga 3 : 5)

Trong Tin Mừng Thánh Mac-cô, Chúa cũng  đã truyền cho các Tông Đồ sứ mệnh  sau đây :

  Anh  em hãy đi khp t phương thiên h, loan bào Tin Mng cho mi loài  th to. Ai tin và chu phép ra  s được cu đ; còn ai không tin s b kết án. ( Mc: 16: 15-16)

Như thế, rõ ràng cho thấy là Phép Rửa vô cùng quan trọng cho phần rỗi của con người. Quan trọng vì qua Bí Tích này, con người được tái sinh trong sự sống mới, trở nên tạo vật mới, sau khi  con người cũ sinh ra trong tội của nguyên tổ và mọi tội cá nhân đã chết đi cùng với cái chết của Chúa Kitô để được hồi sinh trong sự sống mới , được trở nên con cái Thiên Chúa và được phép gọi Chúa là Cha.

Thánh Phaolô  đã dạy như sau  vềơn ích thiêng liêng lớn lao của Phép Rửa:

“ Anh  em không biết rng: khi chúng ta được dìm vào nước thánh ty đ thuc v Đc Kitô-Giêsu , là chúng ta được dìm vào trong cái chết ca Người sao ? Vì được dìm vào trong cái chết ca Người, chúng ta s cùng được mai táng vi Người. Bi thế, cũng như Người đã được sng li t cõi chết nh quyn năng vinh hin ca Chúa  Cha, thì chúng ta cũng được sng mt đi sng mi.” ( Rm 6: 3-4)

Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo cũng dạy như sau về Phép Rửa tội:

“ Phép Ra ti làm cho chúng ta tr nên nhng chi th ca Thân Th Chúa Kitô…Và cũng nhp chúng ta vào thân th ca Giáo  Hi. T nơi giếng ra ti sinh ra mt dân tc đc nht ca Thiên Chúa, ca Giáo ước mi, vượt lên trên tt c mi gii hn t nhiên hoc nhân bn v dân tc, v văn hóa, chng tc và gii tính. “Phi chăng tt c chúng ta đã chng được ra ti đ làm nên mt thân th duy nht sao?” (1Cr 12:13) ( x. SGLGHCG số 1267)

Như thế thật vô cùng cần thiết cho con người được rửa tội để được tái sinh trong sự sống mới và nhiên hậu được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa, “Đng cu đ  chúng ta, Đng mun cho mi người được cu  đ  và nhân biết chân lý.( 1 Tm 2: 4).

Tuy nhiên, trong thực tế, chúng ta cũng thấy rõ điều này : không phải tất cả mọi người thuộc mọi chủng tộc và ngôn ngữ  ở khắp mọi nơi trên địa cầu đều nhận biết có Thiên Chúa , có Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc nhân loại và có cơ hội được lãnh nhận Phép Rửa. Cụ thể là người  Việt Nam chúng ta, mãi cho đến khi có các nhà truyền giáo Tây Phương đến rao giảng Đạo Công Giáo vào thế kỷ 16 thì mới có một số  người được  biết Đạo và chịu Phép Rửa. Nghĩa là từ thế kỷ 16 trở về trước  mấy ngàn năm, thì tuyệt đối không ai biết gì về Thiên Chúa, về Chúa Cứu Thế Giêsu  và được rửa tội.

Vậy những người này đều xuống hỏa ngục hết hay sao ?

Họ không biết Đạo Công Giáo  và được chịu Phép Rửa hoàn toàn không vì lỗi của họ, vì không có ai rao giảng cho họ biết. Như thế, Chúa không thể bắt lỗi họ  về việc họ không  biết Chúa và được chịu Phép Rửa.

Thánh Phaolô đã bênh vực cho những người không có cơ hội được biết Chúa, được nghe Tin Mừng cứu độ của Chúa,  không vì lỗi của họ,   như sau :

  Thế nhưng làm sao h kêu cu Đng h không tin? Làm sao h tin Đng h không được nghe? Làm sao  mà nghe, nếu không có ai rao ging ? Làm sao mà rao ging nếu không được sai đi? ( Rm 10: 14-15)

Nghĩa là nếu không có người  rao giảng, thì không ai có  thể tự mình biết gì về Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật, là Đấng đã sai Con Một là Chúa Giê-su-Kitô  xuống  trần gian làm Con Người để cứu chuộc cho nhân lọai khỏi phải phạt và chết đời đời vì tội. Do đó, Chúa không thể bắt lỗi những người không biết Chúa , không  được  chịu Phép Rửa vì không ai nói cho họ biết về Chúa và về Phép Rửa của Người. Cho nên, điều Chúa Giêsu nói trong Tin Mừng Mác-cô 16: 15-16, và Gioan 3:5  trên đây,  không thể áp dụng cho những người trên đây được  vì  không  ai nói cho họ biết về sự cần thiết phải được tái sinh qua Phép Rửa để được vào Nước Trời.

Vì thế, để được công bằng với họ, Giáo Hội đã dạy rằng:   Thc thế, nhng k  vô tình không nhn biết Phúc Âm ca Chúa Kitô và Giáo Hi Người, nhưng nếu thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác đng ca ơn thánh, h c gng chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa trong công vic mình làm  theo s hướng dn ca lương tâm , thì h có th được cu ri.” (x. SGLGHCG số  847, Lumen Gentium số 16).

Nói khác đi, những người không biết Chúa và Phép Rửa vì không có ai nói cho họ biết, nhưng họ cố gắng sống ngay lành theo sự hướng dẫn của lương tâm thì họ vẫn được Chúa đoái thương và cứu họ, dù họ không được rửa tội như lòng Chúa mong muốn. Đó là trường hợp của  cha ông VietNam và các dân tộc khác,  sinh ra và chết   đi trước khi Chúa Giêsu sinh ra và rao giảng Tin Mừng Cứu Độ  thì làm sao  mà  nghe  được  Tin Mừng ấy,  được biết Chúa Kitô  và Phép Rửa của Người ?.

Ngược lại,những người đã bết Chúa Kitô, đã nghe Tin Mừng Cứu Độ và đã được rửa tội nhưng  không kiên trì  sống đức tin vào Chúa để xa tránh tội lỗi,và thực thi những cam kết khi được rửa tội thì vẫn không được cứu rỗi , vì “ tuy th xác h  thuc v Giáo Hi , nhưng tâm hn h không trong Giáo Hi.” ( LG, số 14)

Cụ thể, những kẻ đang giết người, bắt cóc, trộm cướp, bóc lột kẻ khác, dâm ô thác loạn, buôn bán phụ nữ và bắt cóc trẻ em để bán cho bọn hành nghề mãi dâm và ấu dâm…thì làm sao chúng có thể được cứu độ, nếu chúng không mau kíp từ bỏ con đường gian ác, tội lỗi ? trong số những kẻ này, chắc có những kẻ đã được nghe biết về Chúa và đã được   rửa tội khi còn  bé, nhưng nay lại đi vào những con đường tội lỗi nói trên , thì Phép Rửa có ích gì cho họ ?

Được chịu phép rửa mới chỉ là bước đầu cần thiết cho việc cứu rồi. Bước kế tiếp quan trọng hơn là sống và thi hành những cam kết khi được rửa tội.  ( baptismal promises)  : đó là yêu mến Chúa trên hết mọi sự và từ bỏ ma quỷ và mọi cám dỗ của  ma quỷ. Nếu không thi hành những cam kết này, thì Phép rửa sẽ trở nên vô ích cho người đã lãnh nhận. Chắc chắn như vậy.

Cũng tương tự như  thế, biết Chúa và biết các giáo huấn của Chúa không thôi thì chưa đủ để được cứu rỗi. Cho đủ để được cứu rỗi thì phải sống đức tin có Chúa bằng hành động tuân giữ các điều răn của Chúa như Chúa Giê su đã nói với các môn đệ xưa kia như sau:

“Ai yêu mến Thy thì s gi li Thy

Cha ca Thy s yêu mến người y

Cha ca Thy và Thy s đến và li vi người y.” ( Ga 14: 23)

                    …………………………………………………….

  Nếu anh  em gi các điu răn ca Thy

Anh  em sẽ ở li trong tình thương ca Thy

Như Thy đã gi các điu răn ca Cha Thy

li trong tình thương ca Người.” ( Ga 15:  10)

Giữ lời Thầy có nghĩa là thi hành những gì Chúa dạy về mến Chúa, yêu người, tôn trọng công bằng và thực thi bác ái cũng xa tránh mọi tội lỗi để cộng tác với ơn cứu độ của Chúa cho phần rỗi của mỗi người chúng ta.Không có sự cộng tác này thì Chúa không thể cứu ai được, cho dù Người đã chết để đền tội thay cho kẻ có tội.

Tóm lại, Phép Rửa là cần thiết và quan trọng cho việc cứu rỗi của mọi người tin có Chúa và yêu mến Người. Nhưng nếu không được rửa tội vì không ai dạy bảo cho biết thì đó không phải là lỗi  của người không  được rửa tội. Cho  dù không được rửa tội , nhưng nếu họ sống theo tiếng nói của lương tâm và trong tinh thần  tìm kiếm chân lý, tức là mặc nhiên tìm kiếm Chúa, thì  họ vẫn có thể được cứu rỗi nhờ lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô… Ngược lại, những ai có đức tin,  đã được rửa tội – tức là đã gia nhập Giáo Hội-  mà  không sống  đức tin ấy , và thực thi những cam kết khi được rủa tội, thì Phép Rửa vẫn không giúp ích gì cho phần rỗi của những người đó như Giáo Hội dạy trên đây.

Ước mong những giải đáp trên đây thỏa mãn cấu hỏi được đặt ra.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi