Xem Giáo xứ Đông Xuyên ở bản đồ lớn hơn

Thông tin liên hệ

  • Đông Xuyên

  • Địa chỉ: Đoàn Lập - Tiên Lãng - Hải Phòng - Việt Nam
  • Điện thoại:  - Fax: 
  • Email: gxdongxuyen2020@gmail.com