SGP, Q.3, B.8 : Giáo hội giảng dạy Lời Chúa

Ngày đăng:17-05-2014 |4:05 AM | 1078 Lượt xem

Quyển ba, bài tám

Nuôi dưỡng đời sống công giáo

Giáo hội giảng dạy Lời Chúa

 

1 - Khi Chúa Giê-su lên trời, Người dạy phải đi giảng Lời Người cho muôn dân. Các Tông đồ và rồi cả Hội Thánh từ 2000 năm nay thi hành sứ mệnh ấy, và chính nhờ thế mà Lời Chúa đến được với con.

    Giáo Hội có nhiệm vụ loan truyền Lời Chúa. Con thấy trong Thánh lễ Mi-sa hai phần, một phần về Lời, một phần về bánh. Xưa nay giáo dân ta thường chỉ chú ý đến phần bánh, không thấy, không hiểu, không thông công vào phần lời, đó là một thiếu sót lớn.

     Có nhẽ vì thế mà chúng ta rất kém về giáo lý, ít hiểu Lời Chúa, đời sống đạo đức kém sáng suốt, nhiều khi như pha phôi mê tín.

     Có nhẽ vì thế mà đời sống đạo đức không năng động : Vì không biết rõ đường lối Chúa thì thực hiện thế nào được, chỉ chung chung vào vài vấn đề kinh sách hay lề luật cá nhân mà thôi. Chúng ta không biết Lời Chúa, chương trình kế hoạch Chúa, thế thì thực hiện thế nào được.

2 - Cũng cần phải nói Giáo Hội loan truyền Lời Chúa là thế nào. Phải hiểu cho rõ. Thánh Kinh là một sách lịch sử, lịch sử mấy ngàn năm xa xưa của một dân xa lạ với chúng ta về văn hóa và nếp sống. Làm sao mà một người bình thường trong chúng ta hiểu rõ được.

     Vì thế Giáo Hội cần giảI thích cho được rõ ràng, và rút ra những bài học cho thời nay, cho người ngày nay.

     Vì vậy mà có bài giảng, có lớp giáo lý, có sách đạo. Con muốn hiểu Lời Chúa thì không những phải đọc Thánh Kinh, nhưng cũng cần nghe lời giảng giải của Giáo Hội, đọc sách giáo lý giúp con hiểu lời Thánh Kinh chính xác hơn.

     Giáo hội có Thánh Linh ở cùng sẽ nắm vững nội dung Lời Chúa mà loan truyền cho con. Giáo Hội là bạn trăm năm của Chúa và loan truyền cho con đúng đắn đầy đủ, riêng mình con sẽ dễ bị sai lạc.

3 - Như Chúa Cha sai Con, như Chúa Con sai Giáo Hội. Giáo Hội loan truyền Lời Chúa Con, để dẫn ta về với Chúa Con. Đức Chúa Con dẫn ta về cùng Đức Chúa Cha. Giáo Hội không giảng mình, không cho mình là đích cùng, Giáo Hội không tìm vinh quang mình mà tìm vinh quang của Chúa Giê-su.

     Chúa Giê-su cũng không tìm vinh quang mình mà tìm vinh quang của Chúa Cha.

     Giáo Hội là bí tích của Chúa Giê-su, Chúa Giê-su là bí tích của Chúa Cha. Cũng vậy Giáo Hội sai con đi, và con là Giáo Hội con cũng là tiên tri. Biết Lời Chúa con cũng phải loan truyền đi. Con được sai đi dẫn người khác về Giáo Hội, để rồi Giáo Hội dẫn đến Đức Chúa Con. Đức Chúa Con dẫn đến Đức Chúa Cha.

     Con là bí tích của Giáo Hội. Con hãy tìm hiểu suy nghĩ như thế là gì, con phải làm gì ?

     Giáo Hội giảng Lời Chúa, con cũng là Giáo Hội, con đừng quên sứ mệnh con. Con nhận được rồi phải loan truyền đi, thường giáo dân ta mà đạo đức thì nhận Lời Chúa, thế rồi thôi. Lời Chúa đến con, vào con rồi thôi, nằm ở đấy.

     Con là một điểm tới rồi con phải là một điểm đi. Lời Chúa lan rộng nhờ như vậy.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi