Tin Đông Xuyên

 Gia đình Giáo xứ xin kính báo: Cụ ANNA LÊ THỊ RE Đã trở về Nhà Cha lúc 16 giờ , ngày 05 tháng 02 năm 2020
Gia đình Giáo xứ xin kính báo: Cụ ANNA LÊ THỊ RE Đã trở về Nhà Cha lúc 16 giờ , ngày 05 tháng 02 năm 2020
Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh Gia đình Giáo xứ xin kính báo: .Cụ ANNA LÊ THỊ RE
ĐÔNG XUYÊN KHẮP NƠI XUÂN CANH TÝ - 2020
ĐÔNG XUYÊN KHẮP NƠI XUÂN CANH TÝ - 2020
ĐÔNG XUYÊN KHẮP NƠI XUÂN CANH TÝ - 2020