Tin Đông Xuyên

Cha xứ và Hội đồng giáo xứ Bùi Hoà thăm viếng phần mộ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Văn Tín
Cha xứ và Hội đồng giáo xứ Bùi Hoà thăm viếng phần mộ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Văn Tín
Cha xứ và Hội đồng giáo xứ Bùi Hoà thăm viếng phần mộ và dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Văn Tín
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG
DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG