DANH SÁCH BAN HÀNH GIÁO TÂN NHIỆM

Ngày đăng:08-11-2020 |7:09 PM | 43 Lượt xem
DANH SÁCH BAN HÀNH GIÁO TÂN NHIỆM NHIỆM KỲ 2020-2024:
1. BAN TRÙM:
- Trùm cả: Ông Giuse Bùi Văn Tuyên
- Trùm hai:
+Ông Giuse Phạm Văn Tuân
+ Ông Giuse Nguyễn Văn Hậu
2. BAN TRƯƠNG:
- Ông Giuse Bùi Văn Biền
- Bà Maria Bùi Thị Nẩy
- Bà Lucia Vũ Thị Bồng
- Bà Maria Bùi Thị Ruyên
3. BAN KHU
- Khu Đông:
+ Trưởng khu: Ông Giuse Vũ Văn Quyền
+ Phó khu: Ông Giuse Bùi Văn Thắng
- Khu Tây:
+Trưởng khu: Ông Giuse Bùi Văn Trãi
+ Phó khu: Bà Maria Trần Thị Thu
- Khu Nam:
+ Trưởng khu: Ông Giuse Bùi Văn Bảng
+ Phó khu: Ông Giuse Phạm Văn Hạnh
- Khu Bấc:
+ Trưởng khu: Ông Giuse Bùi Văn Giòn
+ Phó khu: Ông Giuse Vũ Văn Riêng
Hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Ga Thuý và Bong Vu, giày và trong nhà
Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi