DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG

Ngày đăng:26-12-2019 |6:56 PM | 271 Lượt xem

DANH SÁCH CÔNG ĐỨC BẢO TỒN NHÀ HAI TẦNG

01. Ông Tôma Nguyễn văn Hoan- Vũng Tàu: 200.000.000 vnđ

02. ÔB Cố Bở - KT: 1.000.000 vnđ

03. Bà Hoa Yên – KN: 2.000.000 vnđ

04. ÔB Hào Ruyền - KN : 1.500.000 vnđ

05. A Tuynh: 1.000.000 vnđ

06. Bà Cám - KN: 1.000.000 vnđ

07. Bà Họp – KN: 1.000.000 vnđ

08. ÔB Nam Nẩy – KB: 1.000.000 vnđ

09. ÔB Thự - KT: 500.000 vnđ

10. ÔB Tắng - Anh Quốc: 3.000.000 vnđ

11. Một người – KT: 1.000.000 vnđ

12. ÔB Dụng Hương - KB: 1.000.000 vnđ

13. ÔB cố Khuynh – KT: 1.000.000 vnđ

14. Bà Khuyến - Canada : 500 CANADA

15. Cụ Thoáng - KN : 200.000 vnđ

16. Cụ Bẳn và các con - KN : 4.000.000 vnđ

17. Một người - : 1.500.000 vnđ

18. Cụ Thoạn - KN : 2.000.000 vnđ

19. ÔB Nghĩa Lánh - KN : 1.000.000 vnđ

20. ÔB Thường Xuyến - KN : 1.000.000 vnđ

21. Chị Mơ - Thuỵ Điển : 100 USD

22. ÔB Long Sắc - KB : 2.000.000 vnđ

23. ÔB Quý Nhá - KN : 2.000.000 vnđ

24. Một người - KT : 2.000.000 vnđ

25. Một ngươi- KĐ : 1.000.000 vnđ

26. Bà Gái So - KT : 4.000.000 vnđ

27. ÔB Văn Khuyện - KĐ 1.000.000 vnđ

28. ÔB Tý Nhung - Thuỵ Điển: 5.000.000 vnđ

29. Một gia đình KB: 200 USD

30. Dòng Ba : 5.000.000 vnđ

31. Ôb Lạy Thấu KN : 1.000.000 vnđ

32. Cụ Rạp - KĐ: 1.000.000 vnđ

33. Bà Rào - KT : 2.000.000 vnđ

34. Cháu Nhất-Thành 2.000.000 vnđ

35. AC Cường Ly: 200.000 vnđ

36. Chị Xiêm KB: 500.000 vnđ

37. Một người : 5.000.000 vnđ

38. Bà Sáng - Hoa Kỳ : 200 USD

39. ÔB Khương - Hoa Kỳ : 1000 USD

40. ÔB Ba Nhị - KB : 1.000.000 vnđ

41. Một gia đình : 5.000.000 vnđ

42. ÔB Tuyên Phượng - KB : 2.000.000 vnđ

43. Lộc Bồng -KB : 1.500.000 vnđ

44. ÔB Dũng Chuyên - KB : 1.000.000 vnđ

45. ÔB Màu-TĐ: 500.000vnđ

46. ÔB Giúp - KT : 500.000 vnđ

47. ÔB Dung Lộc: 1.000.000 vnđ

48. ÔB Thiêng Hà - KĐ : 200.000 vnđ

49. ÔB Mai Châu - Hoa Kỳ : 1.500.000 vnđ

50. ÔB Quỳnh Thim - HT : 1.000.000 vnđ

51. Cụ Gang - KĐ : 2.000.000 vnđ

52. Gia đình ÔB Huân Gọn: 2.000.000 vnđ

53. ÔB Dũng - Hoa Kỳ : 500 USD

54. ÔB Cang Hồng - KĐ : 1.500.000 vnđ

55. Tràng hạt ông Lộc: 1.150.000 vnđ

56. ÔB Hưng Ngà - KB : 1.000.000 vnđ

57. ÔB Quang Loan- KB : 1.000.000 vnđ

58. Một người - Hoa Kỳ : 600 USD

59. ÔB Bảo Hoa-KN: 500.000 vnđ

60. Ô Sơn- Xuân Điện: 1.000.000 vnđ

61. Bà Lần - KT: 1.000.000 vnđ

62. ÔB Tưởng Thắm-KT: 1.000.000vnđ

63. AC Khởi Sim- KT: 500.000 vnđ

64. ÔB Ý Thuỵ-KT: 500.000 vnđ

65. ÔB Nhì Thu-KT: 1.000.000 vnđ

66. ÔB Diện Duệ- KT: 500.000vnđ

67. ÔB Võ Xuân-KT: 2.000.000vnđ

68. ÔB Chúc Hoàn-KT: 300.000 vnđ

69. ÔB Hoà Nhàn-KT: 500.000vnđ

70. AC Số Phai- KT: 1.000.000vnđ

71. ÔB Chung Nhọt- KB: 1.000.000 vnđ

72. AC Tuấn Sánh -KB: 1.000.000vnđ

73. Gd ÔB Nhuận Lanh-Hoa Kỳ: 500 USD

74. Gđ Cụ Rãi- KN: 3.000.000USD

75. ÔB Nghị Mát- KB: 1.000.000vnđ

76. ÔB Đài -KB: 1.500.000 vnđ

77. Ô Trìu- KN: 1.000.000vnđ

78. ÔB Thiên Nhài-KT: 500.000 vnđ

79. ÔB Huy Bến - KB: 500.000 vnđ

80. AC Bông - KB: 500.000 vnđ

81. Gđ Ô Rình-KB: 500.000vnđ

82. ÔB Thìn Hoàng- KB: 1.000.000vnđ

83. ÔB Lê Việt-KB: 1.000.000vnđ. 84. .

84. ÔB Màu-TĐ: 500.000vnđ

85. Chị Xiêm KB: 500.000 vnđ

86. Bà Chinh KB: 1.000.000 vnđ

87. Gđ cụ Vét: 1.000.000 vnđ

88. ÔB Xoan Thêu KN: 1.500.000vnđ

89. ÔB Sao Len: 300.000vnđ

90. ÔB Bùi Minh: 200.000 vnđ

91. ÔB Thế Hảo: 2.000.000vnđ

92. ÔB Bình Bê KD:500.000 vnđ

93.AC Thọ Vân TX : 500.000 vnđ

94. AC Thanh : 500.000 vnđ

96. AC Khánh Bích KĐ: 400.000vnđ

97. ÔB Hoàn Sen KT:500.000vnđ

99. Bà May Hoàn KĐ:1.000.000 vnđ

100.ÔB Mãn Luyến : 500.000vnđ

101.ÔB Chính Châu KĐ: 1.000.000 vnd

102. ÔB Chỉnh La KĐ: 500.000vnđ

103.ÔB Thoả Quân KĐ:200.000vnđ

104. ÔB Hân KĐ: 500.000vnđ

105.AC Len Chãi KT: 500.000vnđ

106.ÔB Binh Vân KT:200.000vnđ

107.Cụ Kền KB: 1.000.000vnđ

108. ÔB Quý Thiêng KĐ: 2.000.000vnđ

109. ÔB. Quảng Liễn-KN: 500.000 vnđ

110. Một gđ-KĐ: 6.000.000vnđ

111. Bà Dinh-KN: 2.000.000vnđ

112.ÔB Tương Mẫu- KN:500.000vnđ

113.ÔB Chuyên Tuyên-KN:3.500.000vnđ

114.ÔB Bảng Vít-KN: 300.000vnđ

115.AC Hìu Miền-KN:500.000vnđ

116.AC Chiêu- KT: 250.000 vnđ

117. Cụ Muỗn-KN:500.000 vnđ

118.Cụ Lan KN: 400.000vnđ

119. ÔB Chuyên Nơ KN: 1.000.000 vnđ

120.ÔB Đắc Lý KT 300.000 vnđ

121.ÔB Ly Đằm KT: 1.000.000 vnđ

122.Bà Lan KN: 500.000 vnđ

124.ÔB Hôm Dùng KN:200.000vnđ

125. ÔB Chình KT: 200.000 vnđ

126.ÔB Kem KĐ: 500.000 vnđ

127.Cụ Dóc KN:200.000vnđ

128.ÔB Hậu Loan KĐ:1.000.000 vnđ

129.ÔB Ấn Ngàn KĐ:1.000.000 vnđ

130.GĐ bà Dạt KB:1.000.000vnđ

131.ÔB Lám Riêng KB:1.000.000 vnđ

132.ÔB Non Xôi KB:1.000.000vnđ

133.ÔB Mập Đua KB:200.000vnđ

134.ÔB Hiều Sóng KB:500.000vnđ

135.ÔB Sấm Thía KĐ:1.000.000vnđ

136.ÔB Đoan Vược KĐ:2.000.000vnđ

137.AC Thành Xuyên KĐ:500.000vnđ

138.ÔB Tạc KĐ:1.000.000vnđ

139. AC Thắng Du KĐ:1.000.000vnđ

140. ÔB Tuân Hai - KB: 1.000.000vnđ

141. ÔB Sơn Hương - trại gà: 2.000.000vnđ

142. ÔB Thành Hoãn - KT:500.000vnđ

143. Ông Trung - Tiên Yên, Quảng Ninh: 500.000vnđ

144. AC Yến Ca - KĐ: 500.000vnđ

145. Bà Thạo - KN: 500.000vnđ

146. AC Tài Hòe - KT: 300.000vnđ

147. Ông Khanh - KN: 3.000.000vnđ

148. ÔB Chép Nụ - HT: 1.000.000vnđ

149. ÔB Mang Mai - KB: 500.000vnđ

150. ÔB Huynh Gàng - KN: 1.000.000vnđ

151. ÔB Gôi Mỳ - KB: 1.000.000vnđ

152. ÔB Đông Thụy - KB: 500.000vnđ

153. ÔB Doanh Nõn - KĐ: 1.000.000vnđ

154. ÔB Nhuần Nghệ - KT: 1.000.000vnđ

155. ÔB Thủy Thặng - Chấn Hưng: 1.000.000vnđ

156. ÔB Hiên Chải - HT: 500.000vnđ

157. ÔB Thoảng Hướng - KN: 500.000vnđ

158. ÔB Chỉnh Tâm - KN: 500.000vnđ

159. ÔB Duận Thương - KN: 100.000vnđ

160. Một người trong xứ: 4.000.000vnđ

161. Bà Thưởng - Hố Nai: 5.000.000vnđ

162. Chị Cúc Hanh - KT: 1.000.000vnđ

163. Chị Tuyến - con ông Tuy Ríp - KB: 1.000.000vnđ

164. Bà Tuyến Huynh - KN: 1.000.000vnđ

165. Bà Huế Bắc - Tân xuyên: 500.000vnđ

166. ÔB Tuấn Nở - Đường đa: 1.000.000vnđ

167. Bà Lá -Mỹ: 2.000.000vnđ

168. ÔB Giới Ví - HT: 1.000.000vnđ

169. ÔB Lưỡng Phương - KĐ: 500.000vnđ

170. AC Thiệu Lượng - KĐ: 500.000vnđ

171. ÔB Tuấn Mỳ - KĐ: 200.000vnđ

172. ÔB Thắng mai - KN: 500.000vnđ

173. ÔB Quyền Huyền - KĐ: 500.000vnđ

174. ÔB Biền Đòi - KĐ: 500.000vnđ

175. AC Quang Thơi - KĐ: 1.000.000vnđ

176. Cụ Thảo - KĐ: 500.000vnđ

177. ÔB Luận Ngài - Hoa Kỳ: 1000 USD

178. ÔB Ở Vũng Tàu: 10.000.000vnđ

179. Anh Chị Phú - Sài Gòn: 100.000.000vnđ

180....

 

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, cây, nhà, bầu trời và ngoài trời
Không có mô tả ảnh.
Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi