LỊCH LỄ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN Và TẾT TÂN SỬU 2021

Ngày đăng:15-02-2021 |7:07 PM | 103 Lượt xem

LỊCH LỄ TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

TẾT TÂN SỬU 2021

MỒNG BA TẾT (Chúa Nht ) : Thánh hóa công việc làm ăn

- 6  h 00 : Lễ Chúa nhật tại giáo họ nhà xứ.(Cđ Monica  phục vụ)

-16  h 00 : Lễ thiếu nhi tại giáo họ nhà xứ.

18 h 30 : Thánh lễ tại giáo họ Sa Trung.

-19 h 00 : Thánh lễ tại giáo họ Kinh Lương.

THỨ HAI MỒNG BỐN TẾT : NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐÔNG XUYÊN KHẮT NƠI

- 15 h 00 : Lễ tại giáo họ Anre Dũng Lạc

-18 h 00 : Nghi nhớ kính nhớ tổ tiên tại linh đài Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo, sau đó Thánh Lễ Đầu xuân trong nhà thờ giáo họ nhà xứ(Cđ Têrêxa và đoàn Kim Nhạc phục vụ).

THỨ BA MỒNG 5 TẾT               

4  h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ

- 18 h 30 : Lễ tại giáo họ Thủy Cơ

THỨ TƯ  MỒNG 6 : LỄ TRO ĂN CHAY VÀ KIÊNG THỊT

4 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ

18 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ

18 h 30 : Lễ tại giáo họ An Dụ

 

THỨ NĂM

4 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ

18 h 30 : Chầu Thánh Thể tại giáo họ nhà xứ  : Khu Tây, Hội Lòng Chúa Thương Xót và ca đoàn Mônica (Khu Tây chủ sự - ca đoàn Monica phục vụ)

THỨ SÁU                                                    

18 h 00 : Tôn vinh lòng thương xót Chúa tại giáo họ nhà xứ

18 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ

THỨ BẢY

4 h 30 :  Lễ tại giáo họ nhà xứ

18 h 30 : Lễ tại giáo họ An Dụ ( cha Xứ)

18 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ (cha Phụ Tá)

 

CHÚA NHẬT TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

4 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ(cha phụ tá)

16 h 00 : Lễ thiếu nhi tại giáo họ nhà xứ( cha xứ)

18h 30 : Lễ tại giáo họ Sa Trung( cha xứ)

19 h 00 : Lễ tại giáo họ Kinh Lương ( cha phụ tá)

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'GIÁO PHẬN PHÒNG ĐÔNG LỊCH MÒNG TUÀN THƯỜNG NIÊN TẾT TÂN SỬU 2021 TẾT (Chúa Nhât) Thánh hóa công việc làm ăn Chúa nhật giáo nhà Monica phục Lễ tại tai giáo kính ĐÔNG XUYÊN NƠI Các Thánh giáo họ nhà họ THỨTƯ MỒNG LỄ TRO ĂN Lễ tại giáo Dụ giáo Thể tại giáo nhà THỨSÁU Mônica (Khu Tôn Chúa Khu Tây, Hộ™i Monica phục vụ) THỨ giáo nhà xứ họ nhà giáo nhà An tại NHẬT TUẦN giáo Lá thiếu nhi (cha ohụ giáo xứ( cha họ Lá tại giáo họ Kinh Lương cha phụ tá)'

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi