LỊCH LỄ VÀ GIẢI TỘI TUẦN III MÙA CHAY NĂM 2021

Ngày đăng:06-03-2021 |6:30 PM | 338 Lượt xem

LỊCH LỄ VÀ GIẢI TỘI

TUẦN III MÙA CHAY NĂM 2021

 

 

 

CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA CHAY  

 4  h 30 : Lễ Chúa nhật tại giáo họ nhà xứ.(Cha phụ tá)

16  h 00 : Lễ thiếu nhi tại giáo họ nhà xứ.(Cha xứ)

18 h 30 : Thánh lễ tại giáo họ Sa Trung (cha xứ).

19 h 00 : Thánh lễ tại giáo họ Kinh Lương(cha phụ tá).

THỨ HAI

  4 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ

THỨ BA                  

  18 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ.

  18 h 30 : Lễ tại giáo họ Thủy Cơ ( cha xứ)

  19 h 30 : Giải tội cho khu Nam

THỨ TƯ

  18 h 30 : Thánh lễ tại giáo họ nhà xứ.

  18 h 30 : Lễ tại giáo họ Tân Xuyên ( Cha phụ tá)

  19 h 30 : Giải tội cho khu Nam

 

THỨ NĂM

  4 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ

  18 h 30 : Chầu Thánh Thể tại giáo họ nhà xứ. (Khu Tây, Hội Lòng Chúa Thương Xót và ca đoàn Mônica (Khu Tây chủ sự - ca đoàn Monica phục vụ

 19 h 30 : Giải tội cho khu Nam

THỨ SÁU                                                    

  4 h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ

 14 h 00 : Tĩnh Tâm, Giải tội, và xức dầu cho các cụ từ 70 tuổi trở lên.

THỨ BẢY

  18 h 00 : Thánh Lễ tại giáo họ nhà xứ  (cha xứ )

  18 h 30 : Lễ và giải tội tại giáo họ An Dụ  (cha phụ tá )

 

CHÚA NHẬT TUẦN IV MÙA CHAY 

 4  h 30 : Lễ tại giáo họ nhà xứ.(Cha phụ tá)

 14 h 00 : Tĩnh tâm Thiếu nhi Thánh Thể

 16  h 00 : Lễ thiếu nhi Thánh Thể tại giáo họ nhà xứ.(Cha xứ)

 18 h 30 : Thánh lễ và giải tội tại giáo họ Sa Trung (cha phụ tá)

 19 h 00 : Thánh lễ và giải tội tại giáo họ Kinh Lương (cha xứ).

 

Không có mô tả ảnh.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi