ỔNG HỢP TIỀN CÔNG ĐỨC TRÙNG TU NHÀ THỜ ĐÔNG XUYÊN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 140 NĂM XÂY DỰNG NHÀ THỜ

Ngày đăng:31-07-2021 |7:25 PM | 55 Lượt xem

Có thể là hình ảnh về văn bản

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'STT Ông CÔNG ĐỨC Chuyên ĐỊACHI 80 Khoan Ong bà Mau Tưởng+ Thăm NGOẠI TẸ Minh Đức Bà TIEN VIỆT 2.000.000 2.000.000 1.000.000 Khu hò Hương Đông Ông Kín- Ích Muỗm Ong Thụy Điền Lý La 1.000.000 Đông Ong Lưỡng Phương Ông hà Thăm bà Khu 1.000.000 300.000 Khu Đông Khu Đông 1.000.000 Sen Phương Đông bà Chung+ Nhọt Ông bà Đông Ong 1.000.000 Mau- Bấc b Hạnh Huyền bà Nhan Khu Khu Ông ba Thoảng+ Hưá»ng Sưởng Nhài Dụng Ông Ông bà Tuyến Nhượng Nhường Huynh 1.000.000 bà 500.000 1.000.000 Khu Khu Bắm Lý Mận cuối trang 36.300.000'

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Chia sẻ
Từ khóa

Ý kiến phản hồi